7 класс

Русский язык. Упражнение 398-400 стр 162-163 Упражнение 401-403 стр 164-165

Физика: 1)§55; 56; 57 2)упр. 30; 31 Л. 737, 740, 742.

Тыва дыл: Домактарның чугула кежигүннерин шыяр, чүнүң-биле илереттингенин кырынга демдеглээр:

Сѳѳлгү үеде даштыкы чурттардан киирген аъш-чем барааннары садыглар долган-дыр-ла. 2. Пѳш бажында бичии дииңчигеш тоорук казып олуруп тур оо. 3. Хой оолдаашкынының берге үези адакталы берди. 4. Ядыы-түреңги араттың чаңгыс-ла аргаланып органы аъдын оор алгаш барып-тыр ийин моң. 5. Адашкыларның ыяш кескен балдызының даажы бо чоокка шуут дыңналбастаан. 6. Кыш – чылдың дѳрт эргилдезиниң бир онзагай үези. 7. Аяңда үнген чечектерниң ѳңнери янзы-бүрү болган. 8. Иви малдаары – берге ажыл. 9. Ол сүттүң хоюу, үскүрү магалыг. 10. Хемчик кыдыын дургаар хаажылай баткан холушкак ыяштыг арыгда чыжыргана, долаана, чодураа, кызыл-кат, честек-кат эңдерик.

Биология: §32-33 повторить

Алгебра: §20 вопросы 1-8 №757-759

Геометрия: §30-35 вопросы 1-9 №242, 250 (б,в)

26.03.2020 Русский язык:

§ 66-70, прочитать (внимательно ознакомиться с правилами)

Упражнения 401, 405, 407, 412,  413,  416, 418, 422. Выполнить морфологический разбор частиц в Упр.427