Родной (тувинский) язык

Ужуглел 25-30 май

Тема урока Задание из учебника Сроки выполнения Обратная связь
95 96 Майнын бири.Л.Чадамба Майнын тос.В.Саган-оол Ар.122 и 123 шулуктерни номчуур.Шилип доктаадыр.ар.123 те кырында мергежилгени кылыр кыдыраашка 26.05 Marihamongus712@/gmail/com  
97 98 Сос.Слог Хойларым аттарлыг болур   Ар.125-те дурумну номчааш доктаадыр.АР.125те схемалыг мергежилгени кылыр.Ол домакты дужуруп бижээш адаанга схемазын чуруур.Адырык деп чугааны номчааш утказын чугаала Ар. 127-де тывызык кырында мергежилгени кылыр 27.05  
99  Ун.Ужук.   Ар.132-де дурумну номчааш доктаадыр.ар.132-де эн кырында мергежилгени кылыр.Ужуглелим байырлыг доктаадыр 28.05  

ужуглел. Май 12 ДЕН 15ке ЧЕДИР.

Тема урока Задание из учебника Сроки выполнения Обратная связь
91 Онза кижи.Суг бажын дагыыры Алфавитти номчу ар.117. Ар.117-де шулукту аянныг номчу.Доктаат.Мергежилге 1 и 2 ар.117де кырында кыдыраашка кыл. Суг бажынын дугайында утказын чугаала 19.05 Marihamongus712@gmail.com  
92 Баштайгы космонавт Ар.118 те чугааны номчааш утказын чугаала.Космонавтынын адын долузу-биле бижи. 20.05  
93  Медээ,айтырыг,кыйгырыг домактары. Куштар-бистин оннуктеривис Ар.119-та дурумну номчааш доктаат.Дурум адаанда мергежилгени кыл.Ар.120-де чугааны номчааш утказын чугаала   21.05  

Ужуглел. 12-14.05.2020

Тема урока Краткое объяснение Задание из учебника Сроки выполнения Обратная связь
88 Алфавит Март.А.Шоюн Ар.110   парламал болгаш бижимел уужуктер-биле таныштырар.Тыва алфавитте 36 ужуктер бар. Алфавитти номчу ар.110. Ар.111-де шулукту аянныг номчу.Сонуургаан строфан бижи.Алаак,хоолбектелир деп состерни ун-ужук анализин кыл. Шулукту доктаат   12.05 Marihamongus712@gmail.com  
89 Домак. Байлак Тыва Домактын эгезин улуг ужук-биле бижиир.Соолунге улуг секти салыр.Домак тонген утканы илередир.Домак 1 состен-даа тургустунуп болур.Чижээ:ЧАС. АР.112-Де дурумну доктаат. Ар.112-де эн кырында мергежилгени кыдыраашка кыл.Байлак Тыва –номчааш утказын чугаала 13.05  
90  С.Сарыг-оол Алышкы бис,угбашкы бис.Час.Л.Чадамба Шулукту   аянныг номчулга-биле номчуур Ар.114-те эн бажында 2 мергежилгени  кыдыраашка кыл. Шулукту доктаат.Час деп чугааны ар.116,номчааш утказын чугаала 14.05  

Ужуглел.   1 класс

Тема урока Краткое объяснение Задание из учебника Сроки выполнения Обратная связь
84 Цц деп ужуктер Ц,-ц эки ада.Ц-ажык эвес,дулей ун.Бо уннун ужуктери  и деп уннун ужуунге домей чугле кудуруктуг.Ол  ун кирген состерни орус дылдан состерге бижиир.Чижээ:цирк Цц деп уужуктерни шын,чараш бижиир. Ар.104  парламал, бижимел ужуктер-биле ажыл аас-биле.Слогтарны состерни номчуур. Цирк деп эгени номчуур.Чурук дугжуур бе коор.Адаанда чурук-биле ажыл.Куштар дугайында беседа чорудар.Цирк деп эгени дужуруп бижиир.Танцылаан,ойнаан деп состернин ун-ужук анализин кыл.   28.04 Marihamongus71gmail  
85 Ц деп унге быжыглаашкын Ц кандыг ун?Ол ун кирген состерден ада Ар.105-те слогтарны номчу.Л.Чадамбанын шулуун номчу.Дужуруп бижи.Доктаадыр 29.04  
86  Щщ деп ужуктер Щщ эки ада.Ол кандыг ун-дыр?Чуге? Щ-ажык эвес ун. Щщ деп ужуктерни шын чараш бижи.Ар.106 парламал,бижимел уужуктер-биле аас-биле ажыл.Чурук кыдыында эгени номчааш дужуруп бижи.Н.Кууларнын шулуун доктаат.Адаанда ногаа аттарын бижи.Ол состерден 2 состу шилип алгаш ун-ужук анализин кылыр 30.04  

ужуглел.   1 класс

Тема урока Ссылка урока Задание из учебника Сроки выполнения Обратная связь
81 Ь катаптаашкын   Ар.99 та Каток деп созуглелди номчааш утказын чугаала.Адаанда ужуктер кожаажын коргеш тайылбырла.Ар.100Календарь деп эгени  номчааш  1-ги абзацты дужуруп бижи. 21.04  
82 Фф деп ужуктер   Ар.101  парламал бижимел ужуктер биле аас-биле ажыл.Слогтарны  состерн номчу.Фф деп ужуктерин чараш бижи.Созуглелди номчааш 1-ги абзацты дужуруп бижи 22.04  
83  Ф деп  ужукке быжыглаашкын   Ар.102  и 103 светофор дугайында чугаала.Кудумчу кежери деп эгени номчааш утказын чугаала.Ар.103-те тывызыктарны  дужуруп бижээш     бирэзи, унер деп состерни ун-ужук анализин кыл   23.04  

Ужуглел 1 класс

Тема Тайылбыр Ажыл  номдан Кылыр хуну
78 Я я деп ужуктер Я  деп ужуку аданар. Ол кандыг уннун ужуктеринге хамааржыр-дыр.Я –ажык болгаш кажар ужук.Чуге дээрге состун эгезинге чорааш ийи ун илередир.Чижээ: Яна-йана.Й А деп ийи ун илередир.Оон ажык ужуктун соонга чорааш ийи ун илередир.Чижээ: аяк. Ар.95. Парламал бижимел ужуктер-биле аас-биле ажылдаар. уя аяк деп состерни аас-биле сайгарар,схемазын коор. Я деп ужуктерни чараштыр бижиир.Уя дугайында чугааны номчуур эки. Чугле бирги абзацты дужуруп бижиир.Уя,чаъс деп состерни сайгарар 14.04. 2020
79 Я деп ужукке быжыглаашкын Ар.96.Я деп ужуктерни чараштыр бижиир. Баштай состерни номчуур. Чурук-биле ажыл /аас-биле/ Созуглелди номчуур.Дужуруп бижиир. Ар.97 номчуур 15.04
80 Ь демдек Ь ун илеретпес.Ол чанында турар ажык эвес унну чымчадып чоруур. Ар.98.Лагерь деп сос-биле аас-биле ажылдаар. Ь  чараштыр бижиир. Состерни номчуур. Хоккей деп чугааны номчуур. Ол бичии шулукту дужуруп бижиир. 16.04

Ужуглел.   1 класс

Тема урока Задание из учебника Сроки выполнения Обратная связь
72 Ее деп ужуктер Ар.90 сос болгаш схемалар-биле ажыл. Е деп ужуктерни бижиир Созуглелди номчуур.Чурук-биле ажыл. Созуглелди бижээш  е деп ужуктун адаан шыяр 31.03 2020  
73 Е де пун болгаш ужукке катаптаашкын Ар.91. кырында сос каттыжыышкыннарынга ажыл Уер деп созуглелди номчуур.Утказын чугаалаар. 01.04  
74  Ё ё деп ужуктер Ар.92 Парламал бижимел ужуктер-биле ажыл Ёзу деп сос-биле ажыл. Состерни номчуур.Ё деп ужуктерни бижиир. Словарьлыг ликтант кылдыр бижиир. Созуглелди номчуур.Утказын чугаалаар Ёнзак деп состу сайгарар 02.04  
75 Юю деп ужуктер Ар.93 парламал бижимел ужуктер-биле ажыл. Оюн болгаш моюн деп состер болгаш оон схемалары-биле ажыл. Созуглел-биле ажыл.Утказын чугаалаар.Ю деп ужукту бижиир 07.04  
76 Ю деп ужукке быжыглаашкын Ар.94  улустун ырызын номчуур.Кыдыраашка бижиир Бедик-деп состу сайгаоар.   08.04  
77 Быжыглаашкын Ар.94-те созуглелди номчуур.Утказын чугаалаар. Соолгу 3 домакты бижиир.Хоюм,хоютку деп состернин ун-ужук сайгалылгазын кылыр 09.04