Родной (тувинский) язык

Уроки родного языка в 5 классе с 25 по 30 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Сос адының нарын сɵстер тургузары болгаш быжыг сɵс каттыжыышкыннарынга киржилгези. Сан адын чугаага ажыглаары Ар. 227, 229, 230,234 дүрумнерни номчуур, сайгарар, шингээдирМерг.453, 456, 457 (аас-биле), 454,459,  (бижимел)   Мерг. 458, 460, 461 26.05.20 cheymin@mail.ru
2 Сан адынга катаптаашкын Ар. 236 айтырыгларга харыылаарМерг. 466,467 (бижимел)   Мерг. 468, 469 29.05.20  

Уроки родного языка в 5 классе с 18 по 23 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Аңгылаар сан ады. Чоокшуладыр сан ады Ар. 216, 217, 218 дүрумнерни номчуур, сайгарар, шингээдирМерг.431, 434 (аас-биле), 432, 435 (бижимел)   Мерг. 433, 436 19.05.20 cheymin@mail.ru
2 Чыыр сан ады. Дугаар сан ады. Ар. 219, 220, 221, 222 дүрүмнерни номчуур, сайгарар, шиңгээдирМерг. 437, 440 (аас-биле), 438, 439, 441 (бижимел)   Мерг. 442 22.05.20  

Уроки родного языка в 5 классе с 12 по 16 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Сан адының утказы. Сан адының морфологтуг тургузуу. Бɵдүүн, нарын болгаш каттышкан сан аттары Ар. 208, 209 дүрумнерни номчуур, ар.211 схема-таблицаны номчуур,  сайгарар, шингээдирМерг.414, 415, 418, 421 Мерг. 417, 420, 423 13.05.20 cheymin@mail.ru
2 Сан адының бɵлүктери. Түң сан ады Ар. 214, 215 дүрүмнерни номчуур, сайгарар, шиңгээдирМерг. 424, 426, 428 Мерг.429 15.05.20  

Уроки родного языка в 5 классе с 27 по 30 апреля

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Демдек адынга катаптаашкын   1. мерг.397 2. ар.200 дурумну шингээдир 3. мерг.398 4. ар.203 чбжектер ёзугаар мерг.404 кылыр 5. ар.204 айтырыгларга аас-биле харыылаар 6. мерг.407   Мерг.406, 409 29.04.20 cheymin@mail.ru
  Чогаадыг «Мээң ɵг-бүлем», «Мээң тɵрээн суурум» (шилиир)   Чогадыгнын темазын шилип алгаш, демдек аттарын тарыштыр киирип тургаш бижиир     30.04.20 cheymin@mail.ru

Уроки родного языка в 5 классе с 20 по 26 апреля

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Шынарның демдек аттары, оларның чадалыры   Мерг.374, 375, 376, 377(аас-биле), 378,383, 386, 389(бижимел) Мерг. 375, 388, 390 22.04.20 cheymin@mail.ru
2 Хамаарылганың демдек аттары   Мерг. 391, 392 Мерг. 393, 395 24.04.20
Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Демдек адынын грамматиктиг утказы   Мерг. 359, 360 Мерг. 363, 364 15.04.20 cheymin@mail.ru
2 Демдек аттарынын тургузуунун аайы-биле болуктери болгаш демдек адынын чогаадылгазы   Мерг. 366, 367 Мерг. 371 17.04.20

Родной (тувинский) язык 5 класс с 30 марта по 11 апреля 2020г.

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обртная связь (эл. почта учителя)
1. Хамаарыштрарынын падежи. Бээринин падежи.   Мерг. 300, 312, 314 Мерг.303, 317, 319 1.04.20ч cheymin@mail.ru
2 Онаарынын падежи. Турарынын падежи   Мерг.305, 307, 321 Мерг.306, 309, 324, 326 3.04.20ч
3 Унеринин падежи. Углаарынын падежи.   Мерг.329, 332, 337, 341 Мерг.335, 336,342 8.04.20ч
4 Чуве адынга катаптаашкын. Чуве адынын морфологтуг сайгарылгазы   Мерг. 347, 348, 351, 355 Мерг.354,357 10.04.20ч

Уроки родного языка в 5 классе с 13 по 18 апреля