Родной (тувинский) язык

Уроки родного языка в 6 классе с 25 по 30 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Ат орнунга катаптаашкын Мурнунда ɵɵренген дүрумнерин катаптаар, номчуур,  сайгарар, шингээдирМерг. 405, 406 (бижимел)   Мерг. 408 26.05.20 cheymin@mail.ru
2 Диктант. Мерг. 450 ар.219 Авалары номчуп бээрге бижиир     30.05.20  

Уроки родного языка в 6 классе с 18 по 23 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Ат оруннарын чугаага шын ажыглаары Мурнунда ɵɵренген дүрумнерин катаптаар, номчуур,  сайгарар, шингээдирМерг. 395, 396, 398, 401 (аас-биле), 402 (бижимел)   Мерг. 397, 400, 403 19.05.20 cheymin@mail.ru
2 Чогадыг Чодураалар частып келген чоргааранчыг часкы үе. Ат оруннарын шын ажыглап база уран чечен аргаларны ажыглап тургаш бижиир. Чогаалдардан, шүлүктерден үзүндүлер киирерин шенээр.     23.05.20  

Уроки родного языка в 6 классе с 12 по 16 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Айтырыгның болгаш айтылганың ат оруннары Ар. 181, 184, 185 дүрүмнерни, таблицаларны номчуур, сайгарар, шиңгээдирМерг. 362, 264, 370, 373 (аас-биле), 369, 372(бижимел) Мерг. 365, 377 Ар.181, 185 12.05.20 cheymin@mail.ru
2 Тодаргай болгаш тодаргай эвес ат оруннары Ар. 190, 192, 193 дүрүмнерни, таблицаларны  номчуур, сайгарар, шиңгээдирМерг. 383 (бижимел), 384, 390, 393 (аас-биле) Мерг. 191,194 (ийилдирзин бижимел кылыр) 16.05.20  

Уроки родного языка в 6 классе с 27 по 30 апреля

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Ат орнунун ниити утказы, грамматиктиг демдектери. Ат орнунун болуктери.   1 .ар.171, 173 тайылбырларны эки номчуп тургаш шингээдир 2. мерг.340,341, 346 (аас-биле) 3 .мерг.342 Мерг.344 28.04.20 cheymin@mail.ru

Уроки родного языка в 6 классе с 20 по 26 апреля

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Наречиеге катаптаашкын   Мерг.332, 336 Мерг. 331, 334 22.04.20 cheymin@mail.ru
2 Диктант «Хат»   Авазы номчуп бээрге бижиир Дүрүмнерни катаптаар 24.04.20

Уроки родного языка в 6 классе с 13 по 18 апреля

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Наречиенин тургустунары. Наречиени оске чугаа кезектеринден ылгап алыры   Мерг. 284, 286, 296, 299 Мерг. 291, 292, 302, 304 14.04.20 cheymin@mail.ru
2 Наречиелерни шын бижири база чугаага шын ажыглаары   Мерг. 306, 311, 328 Мерг. 314, 329, 330 18.04.20

Родной (тувинский)  язык 6 класс с 30 марта по 11 апреля 2020г.

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обртная связь (эл. почта учителя)
1. Кылыг созунун дужаал болгаш даар наклонениелери   Мерг. 241, 246, 254 Мерг. 247, 250, 255 31.03.20ч cheymin@mail.ru
2. Кылыг созунге катаптаашкын   Мерг.258, 259 Мерг. 260 4.04.20ч
3. Наречиенин ниити утказы, грамматиктиг демдектери   Мерг. 262, 264, 267 Мерг. 269 7.04.20ч
4. Наречиенин болуктери   Мерг. 273, 275, 279 Мерг.282 11.04.20ч