Родной (тувинский) язык

Уроки родного языка в 7 классе с 25 по 30 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Чаңгыс аймак болгаш чаңгыс аймак эвес тодарадылгалар Ар. 249 дүрумнерни номчуур, сайгарар, шингээдирМерг. 188, 189 (аас-биле), 190, 192 (бижимел)   Мерг. 191 27.05.20 cheymin@mail.ru
2 Чаңгыс аймак кежигүннерниң түңнекчи сɵстери Ар. 252 дүрүмнерни номчуур, сайгарар, шиңгээдирМерг. 193 (аас-биле), 194, 195 (бижимел)   Мерг. 196 28.05.20  

Уроки родного языка в 7 классе с 18 по 23 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Чаңгыс аймак кежигүннерлиг домактар дугайында билиг. Каттыштырар аялга (интонация) дузазы-биле холбашкан чаңгыс аймак кежигүннер. Ар. 239, 241 дүрумнерни номчуур,  сайгарар, шингээдирМерг. 166,167, 172, 178 (аас-биле), 168, 173, 175 (бижимел) Мерг. 169,176, 177 19.05.20 cheymin@mail.ru
2 Эвилелдер дузазы-биле холбашкан чаңгыс аймак кежигүннер Ар. 145 дүрүмнерни номчуур, сайгарар, шиңгээдирМерг. 180, 186 (аас-биле), 181, 187 (бижимел)   Мерг.183, 187 20.05.20  

Уроки родного языка в 7 классе с 12 по 16 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Долу болгаш долу эвес домактар. Домак сɵстер. Ар. 233, 236 дүрүмнерни номчуур, сайгарар, шиңгээдирМерг. 156,158, 161,163 (аас-биле), 157, 164 (бижимел) Мерг. 159, 165 12.05.20 cheymin@mail.ru
2 Диктант. Авалары номчуп бээрге, уруглар бижиир (ол-ла кыдырааштарынга бижиир)    УЙГУ ЧОК УЛУГ-ХЕМ                                                                          ■ Уйгу чок Улуг-Хем. Кыш кидин түлүк. Хорумналган бизең даштарны ур-ле кайгап турар болза, кандыг-даа мал-маганның, аң-меңниң, харын кижи сагыжынга кирбес улу-чыланның, амырга-моостарның, аза-четкерлерниң хевир-дүрзүлери кɵстүп келир. Улуг-Хемниң ынчаар чаяапканы ол бе азы уран бойдустуң чайгаар чурумалы бе, мал-маган, аң-мең дүрзүлери шупту кээргенчиг, ырымза дүүрээн, сезинген хевирлерлиг. А араатан дүрзүлер дɵгерези-ле халдаарынга, шураарынга, ɵлүреринге, сыырарынга чаптап келгилээн болган. Бир-ле болза чал-гыннарын далбайтыпкан, чес хаайларын, демир дырбактарын уштупкан, бир-ле болза соок карактарын чара кɵрүпкен, азыг-диштерин шаарартыпкан тургулаан… Улуг-Хем кижи ышкаш. Ол ырлаар-хɵглээр, муңгараар-муңчулар. Кыштың соогунда улуг уйгуга эвес, а улуг бодалга алзып, ай-айы-биле ылым-чылым чыдыпкан. Ынчалза-даа ол чеже дескежир, шылай бээр, салаа-сайгыды, хол-буду, хан-дамыры септерин, салдамнарын, адырларын эде-хере, кезе-хɵндүре тепкилениптер. Ажыг соокка шаагдаткан, ак доштарга шындалаткан Улуг-Хемниң суу ам сыык. (К.-Э. К у д а ж ы.)     Өɵренген дүрүмнерин сактып катаптаар 13.05.20  

Уроки родного языка в 7 классе с 27 по 30 апреля

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Диктант   Мерг.154 ар.232 номнарындан коргуспейн, авалары номчуп бээрге, бижиир Дурумнерни катаптаар 28.04.20 cheymin@mail.ru
2 Чогаадыг «Бойдустуң оттуушкуну»   Часкы бойдус чурумалын бижиир   29.04.20  

Уроки родного языка в 7 классе с 20 по 26 апреля

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Арын чок домак   Мерг.142, 143 Мерг. 146, 148 21.04.20 cheymin@mail.ru
2 Ат домаа   Мерг.149, 150 Мерг.151, 153 22.04.20

Уроки родного языка в 7 классе с 13 по 18 апреля

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Чангыс чугула кежигуннуг домактар дугайында билиг. Тодаргай арынныг домак   Мерг. 130 (а-б), 132 Мерг. 131, 133 14.04.20 cheymin@mail.ru
2 Тодаргай эвес арынныг домак   Мерг. 136,138 Мерг. 139, 140 15.04.20

Родной (тувинский) язык 7 класс с 30 марта по 11 апреля 2020г.

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обртная связь (эл. почта учителя)
1. Домактын ийиги черге кежигуннери. Немелде.   Мерг. 95, 101, 103 Мерг.97, 102 31.03.20ч cheymin@mail.ru
2. Тодарадылга. Капсырылга.   Мерг. 105, 106, 112 Мерг.107, 109,113 3.04.20ч
3. Байдалдар.   Мерг. 116,120 Мерг.121 7.04.20ч
  Домактын долу синтаксис-морфологтуг сайгарылгалар   Карточкалар-биле ажыл Бердинген домактарны сайгарар 10.04.20ч