Родной (тувинский) язык

Уроки родного языка в 8 классе с 25 по 30 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Диалог. Монолог. Мерг. 92, 93 ар.107 26.05.20 cheymin@mail.ru
2 Чогаадыг. Адын боду чогаадып тургузар. Солун диалог азы монолог тургузар     27.05.20  

Уроки родного языка в 8 классе с 18 по 23 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Ниити кататаашкыннар. Тускайлаашкынга катаптаашкын. Мурнунда ɵɵренген дүрүмнерни катаптаар. Домактарны сайгарар, тускайлаашкыннарны тодараткаш, кырынга айтырыы-биле кады айтыр: 1.Болаттың хɵрек-чүрээн дуй бүргеп келген хɵй-ле сезинчиг бодалдары, дээрде бүргеп келген булуттарның арлы хона бергени дег, артында хостуг-шɵлээн болу берген. 2. Коридорга кирип келгеш, чүвениң ужурун эки билбес кижи чогум кайы ɵрээлче кире бээриниң аайын тыппайн, ыңай-бээр шывыраңнап, кезек тур мен. 3. Доругдан дүже халааш, эзерим сойгаш, одарладып салыптым. 4. Чедиги классчы Сырбык-оолдуң ада-иезиниң аалы Дагыр-Шеми Бажынга, «Чыраа-Бажы» совхозтуң тудуг ыяжы белеткээр черинге, караңгы ногаан эзим иштинге турган. 5. Ол кончуг дайзын болгаш чазый араатанчыгаш деп чүвени школага болган кинодан кɵрген мен.   Мерг. 91 ар. 106 19.05.20 cheymin@mail.ru
2 Дорт болгаш доора чугаа. цитата Мурнунда ɵɵренген дүрүмнерни кататаар. 1. Дараазында дорт чугаалыг домактарны доорт чугаа кылдыр эде тургузуп бижиир: Давыдов сүрээдээш, кургай берген эриннерин адыжы-биле чоткаш, үргүлчүлээн: «Бис заводта силерге тракторлар кылып турар бис». «Кончуг куурумчу бɵрүлер Черликпен-биле черле бир чүве кылган боорлар» — дээш, карактарының чажы сааладыр тɵгүлген, ɵɵңейндир ыглаан тур. 2. Схемаларга домактар туругузуп чогаадыр: А: «Д». «Д» — а. «Д – а. – Д». 3. Сɵзүглелден цитаталар болур дорт чугааларны ушта бижиир (дараазында арында)   Мерг.92 ар 107 Кижизидилгеге хамаарышкан 3 цитата тып бижиир. Орус дылда болза очулдурар 20.05.20  

Уроки родного языка в 8 классе с 12 по 16 мая

Тема урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Диктант. Авазы номчуп бээрге, уруглар бижиир (ол-ла ажылчын кыдырааштарынга бижиир, дужаарда эптиг болур кылдыр)   ЫНЧАН СЕНТЯБРЬ ТУРГАН                                    ;   ■    ■   . Үш-дɵрт ай ɵɵреткен соонда, бистер дайынчы кезектерже чорупкан бис. Мен улуг лейтенант Сат Бурзекейниң пулемет взводунга бардым. Украинаның Ровно, Дубно, Деражно, Сурмичи дээр хоорайларын хостаары-биле кадыг-берге тулчуушкуннарга кириштивис. Бодум пулемет кезээниң санитарказынга турдум. Санитарка — дайын шɵлүнге база бир чугула кижилерниң бирээзи. Долгандыр ок, снаряд сыыладыр «чаап» турда-ла, союп бар чыдар сен. А херек апарганда, автоматты туткаш, фашистер-биле дайылдажыр-даа апаар үе тургулаар. Бир катап Ровно хоорай дээш тулчуушкун уезинде аар балыгланган дайынчыларга бир кудумчу белдиринге дуза чедирип турган мен. Канчап-ла кɵрүптеримге, үш немец солдат бистиң турар черивисче бузундулар аразы-биле бо чоокшулап кел чор. Кайыын-даа дуза дилээр аргажок: долгандыр частыышкын. Дүрген хɵделбес болза хоржок болган. Чоокшулап кээрин манап, балыгланган дайынчыларны дүвүретпезин шиитпирледим. Фашистер үш-дɵрт базым турда, автомадым-биле оларны хɵме кыргый адыптым.
                     (Р. Биче-кыс.)                                                      _  
Өɵренген дүрүмнерин сактып катаптаар. 12.05.20 cheymin@mail.ru
2 Синтаксис-морфологтуг сайгарылгалар Бердинген домактарны сайгарар, схемазын кылыр.  1.Хүн дүъш чеде бергенде, тɵп кудумчуну куду кожаланчыпкан чортуп ор бис. 2. Кичээл бүрүзү онза солун бооп турганындан, шуут-ла сундуга бергенимни билбейн барган мен. 3. Бир эвес мээң амыдыралым-биле таныжыксазыңза, мээң бо демдеглелдеримни номчуп кɵр. 4. Даштыгаа үнүп кээривиске, хүн ам-даа ашпан болду. 5. Бир хүн Лопсанчап ɵɵнге хɵндүрге септеп олурган, чүге дээрге удавас тараа тарыыр үе келир. 6. Илдирмаа арга иштинге дыка хандыр ырай бергиже, Адыгжының ырлаары арганы чаңгыланлыр дыңналып кээп турган. 7. Шүүдеп чорааш бүдүрген иш чүгле хүннеш болбазын дээш, чүс чыл кылыр үүлеңни чүрээң боду шилип алзын.   15.05.20  

Уроки родного языка в 8 классе с 27 по 30 апреля

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Чогаадыг «Часкы бойдус чурумалы – сагыш-сеткил дойлуушкуну»   Нарын домактар тургузуп, ажыглап тургаш бижиир. Чечен чогаалдан узундулер, шулуктерден киирип шенээр     28.04.20 cheymin@mail.ru

Уроки родного языка в 8 классе с 20 по 26 апреля

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Нарын домакка ийи сек   Мерг.84 Мерг. 85 21.04.20 cheymin@mail.ru
2 Нарын домакка тире   Мерг. 86 Мерг.87,88 25.04.20

Уроки родного языка в 8 классе с 13 по 18 апреля

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обратная связь (эл.почта учителя)
1 Нарын домактын морфолог синтаксистиг сайгарылгазы   Домактар бердинген Домактар бердинген 14.04.20 cheymin@mail.ru
2 Нарын домакка будун чартык сек   Мерг.82 Мерг. 83 17.04.20

Родной (тувинский)  язык 8 класс с 30 марта по 11 апреля 2020г.

Тема урока Ссылка урока Задания из учебника д/з Сроки выполнения Обртная связь (эл. почта учителя)
1. Даар байдалдын болгаш кылдыныг аргазынын тайылбыр домактары   Мерг. 44, 45, 73 Мерг.47, 48, 76 31.03.20ч cheymin@mail.ru
2. Туруштун болгаш чорулдээнин тайылбыр домактары   Мерг. 52, 55 Мерг.54, 56, 69 3.04.20ч
3. Чылдагааннын болгаш сорулганын тайылбыр домактары   Мерг. 60, 64, 66 Мерг.62, 65, 67, 7.04.20ч
4. Домактын синтаксис-морфологтуг сайгарылгазы   Карточкалар-биле ажыл Бердинген домактарны сайгарар 10.04.20ч